BESÒS I MARESME

Significat en base 100 per la ciutat de Barcelona.
  •  25% amb millor indicador
  •  50% amb valors intermitjos
  •  25% amb pitjor indicador
Índex de sobre-envelliment
63,1
% de persones 75 anys o més que viuen soles
31,0
Índex Renda Familiar Disponible
53,0
% persones de 15 anys o més amb estudis primaris o menys
44,6
% atur registrat 16-64 anys
14,4
% abstenció muncipals
49,3
Esperança de vida al nèixer
82,4
Raó de mortalitat comparativa
104,6
Raó d'Anys Potencials de Vida Perduts
121,9
Taxa de tuberculosi
51,1
Taxa de fecunditat adolescent
23,0
Prevalència baix pes en nèixer
5,9
 

Inidicadors socioeconòmics:

Indicadors Mitjana ciutat Besòs i Maresme
Població. Juny 2014 1.613.393 23.191
Superfície (km2) 102,2 1,3
Densitat (hab/km2) 15.793 18.203
Població per edat
0-14 12,5% 14%
15-24 8,7% 10,2%
25-64 57,3% 57,4%
65 i més 22,2% 30%
Població per lloc de naixament
Barcelona 51,9% 43,9%
Catalunya 7,5% 5%
Resta de Espanya 18,4% 21,2%
Estranger 22,2% 30,0%
Població per nacionalitat
Espanyols 83,7% 76,4%
Estrangers 16,3% 23,6%
Titulats superiors i CFGS 28,4% 9,1%
Població de més de 65 anys que viu sola 25,6% 26,8%
Índex de sobreenvelliment 53,5% 63,1%
Nombre d’aturats registrats99.056 2.100
Renda familiar disponible per habitant 100% 53%